Εκκλησία

Προτασεις για φορολόγηση της Εκκλησίας.

Καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στην ολότητα της εκκλησιαστικής γης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας νόμου.Εξαιρούνται ναοί και εκκλησιαστικά μνημεία.

Καταβολή δημοτικών και κοινοτικών τελών στο εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο ή Κοινοτικό Συμβούλιο για την ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας πουβρίσκεται στα όρια του δήμου ή κοινότητας που αφορούν. Εξαιρούνται τα εκκλησιαστικά μνημεία.

Καταβολή φόρου εισοδήματος στα εισοδήματα της Εκκλησίας της Κύπρου τα οποία δεν σχετίζονται ή αφορούν φιλανθρωπικό έργο.

Καταβολή ΦΠΑ για ανέγερση και συντήρηση ακινήτων της εκκλησίας που μέχρι σήμερα εξαιρούνται.

Εξαιρούνται οι ναοί, εκκλησιαστικά μνημεία καιδιατηρητέα κτήρια.

Έλεγχος και κατάργηση (σε περίπτωση που εξακολουθεί να ισχύει) του δικαιώματος των μελών της Ιεράς Συνόδου και των ηγουμένων σταυροπηγιακών μονών να έχουν την δυνατότητα απόκτησης αδασμολόγητου οχήματος.